Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap (CIV) Smart Technology zet zich in voor een continue ontwikkeling van innovatief onderwijs binnen de Techniek & ICT-opleidingen van mboRijnland. Dit doet het CIV o.a. door het onderwijs en bedrijven met elkaar te verbinden waardoor studenten werken aan (nieuwe) skills en innovatieve opdrachten, vernieuwingen toe te passen binnen alle opleidingen van College Techniek & ICT en het door-ontwikkelen van keuzedelen. De focus hierbij ligt op belangrijke thema’s zoals digitalisering, energietransitie en circulaire economie.

Het CIV is een publiek-private samenwerking tussen onderwijs, bedrijven, brancheorganisaties en overheid in de regio van Alphen, Leiden, Zoetermeer, Gouda en Woerden. Samen werken we aan een gemeenschappelijk doel: onze nieuwe generatie inspireren en leren om maatschappelijke vraagstukken op te lossen met hulp van (nieuwe) technieken en technologie. Voorbeelden van inspirerende leeromgevingen zijn Living Labs,  Smart Welding Skillslab, de TechnoHUB, PLNT Leiden.

Samen met onze partners werken we aan de knowhow en nieuwe techniek en technologie van de toekomst.

Hoe het begon

Anno 2020 kent het CIV ruim 60 partners en is de integratie van techniek en ICT-oplossingen nog meer versneld en wordt deze op steeds meer sectoren toegepast en zichtbaar. Bovendien vraagt de snel veranderende actualiteit in de wereld nog meer om technologische oplossingen. De afgelopen jaren zijn er door de CIV-partners initiatieven en projecten bedacht, uitgevoerd en succesvol afgerond.

Er is veel gedaan en bereikt. Niet voor niets werd regelmatig het nieuws gehaald. Daarom hebben de partners van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap aangegeven de ingeslagen weg door te zetten richting 2023.

Missie en visie

“Slim samenwerken rondom Smart Technology biedt bedrijven, overheden, brancheorganisaties en onderwijsinstellingen in de regio de kans om sneller en slimmer te innoveren om bij te dragen aan het oplossen van regionale vraagstukken met als resultaat een sterke en slimme regio.”

Het is onze visie dat het CIV Smart Technology een duurzame katalysator voor ondernemers, overheden en onderwijs wordt bij het onderzoeken, ontwikkelen en succesvol toepassen van Smart Technology in producten en diensten, maatschappelijke vraagstukken en in het ontwikkelen van zittend en toekomstig personeel.

Strategisch focus 2019-2023

Op basis van de strategische speerpunten zal het CIV actief toewerken naar het behalen van concrete doelstellingen die zijn vastgelegd in dit strategische meerjarenplan. Er zijn vier speerpunten:

1. Verder ontwikkelen en integreren van satellietlabs in curricula;

2. Aanpakken grondige onderwijsvernieuwing waarbij ruimte is voor projectmatig werken;

3. Leven Lang Ontwikkelen;

4. Onderzoeken en doorvoeren van innovaties door toepassingsgericht onderzoek.

Het team

Het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology is de afgelopen jaren echt een merk in de regio geworden dat staat voor dé plek waar ondernemingen, onderwijs en overheid slim samenwerken rondom het thema Smart Technology. Als CIV hebben we steeds meer een eigen cultuur en werkwijze ontwikkeld waar de partners elkaar kunnen vinden en aanvullen. Het CIV is een stichting met een bestuur. Het bestuur wordt ondersteund door een stuurgroep. Daarnaast worden er klankbordgroepen en een werkconferentie georganiseerd waaraan de partners actief deelnemen.

Om het CIV goed te laten functioneren is er een programmamanagement dat bestaat uit een programmadirecteur en –coördinator die samen met een secretaresse en een communicatiemedewerker het organiserend vermogen vormen van het CIV Smart Technology. Daarnaast werken we met een team projectleiders. Met deze teams en de partners vormen we gezamenlijk het CIV Smart Technology.